محمد آثار تمرپست الکترونیکی:m.asartamar@gmail.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مطالعه تطبیقی دیدگاههای ایران و ایالات متحده امریکا راجع به جدایی طلبی از منظر رویه قضایی بین المللی زرین عربلوی مقدمzarrin.mogaddam@gmail.comاستاد راهنما
2نقش و جایگاه سازمان اینترپل در صدور اعلانهای بین المللی برای مجرمینعلی عظیم زاده جواد حصاریwww.doorostkar@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و آثار مترتب بر آن از منظر حقوق بین المللبهنام جعفرزادهyikamaz_2000@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی تطبیقی مواضع ایران و آمریکا در خصوص بحران سوریه از منظر حقوق بین المللعادل ادیبیsoldooz@gmail.comاستاد راهنما
5تاثیر معاهده تجارت اسلحه بر صلح و امنیت بین المللی.ناصر شمس نژادnihad_shams@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی چالش های بین المللی استرداد مجرمینجعفر علی پورj.alamdar@chmail.irاستاد راهنما
7بررسی حقوق اقلیتها از منظر حقوق بشر با نگاه موردی به وضعیت شیعیان عربستانفاطمه نجفیfares31393@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی نقش سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) در کنترل و پیشگیری قاچاق کودکانفرهاد حسنی باریm.asartamar@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی و تحلیل مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل دریاهاعلی دوستیaramesh.60.14@gmail.comاستاد راهنما
10تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللیمحمد سالاریaliyk999@yahoo.comاستاد راهنما