شهرام آرمیدهپست الکترونیکی:shahramaramideh@gmail.com
گروه آموزشی:بیولوژی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پايه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی اثر ترکیبی اسانس های گیاهی نعناع فلفلی و آویشن کوهی در اختلاط با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و تتراسایکلین در مهار باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و پزودوموناس آئروژینوزارویا افراسیابی اخته خانهroya.af1370@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی اثر ترکیبی اسانس های گیاهی اکالیپتوس و مرزنجوش در اختلاط با آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و آمیکاسین در مهار باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزالیلا زینالپورLeyla _ zeynalpoor@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی اثر اسانس و عصاره هیدرو الکلی سه گیاه سرو کوهی(Juniperus communis)و سرو نقره ای(Cupressus arizonica)و سرو شیرازی(Cupressus sempervirens) در مهار باکتری استافیلوکوکوس اورئوسسپیده تیموریwww.sepideh.teimouri1993@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی تاثیر مهار باکتری استافیلوکوکوس ائوروس توسط اسید سالسیلیک تجاری و مستخرج از گیاه صنوبر و بید شیرین ملک نژادshirin.maleknejhad@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی اثر ترکیبی استیک اسید،اگزالیک اسید و فرمیک اسید در مهار رشد و کشندگی استافیلوکوکوس اوروئوس و سودوموناس آئروژینوزاسعید پیر مراغه مولاSaeedpiri@gmail.comاستاد راهنما
6بررسي اثر مهاركنندگي و كشندگي اسيد فرميك تجاري و استخراج شده از سه گونه مورچه روي باكتري استافيلوكوكوس ائوروسرسول نصری بیصدقHamid_kazemi_eng@hotmail.comاستاد راهنما
7بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی (ضد باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی) فیلم فعال خوراکی کیتوزان حاوی اسانس ریحانبهزاد اسکندری جارچلوbehzadeckandary69@Gmail.com استاد راهنما
8بررسی توانایی تولید باکتریوسین درگونه های استافیلوکوکوس اورِِِئوس جدا شده از نمونه های بیمارستانی و شناسایی طیف تاثیر انصابر مسعودی مهرآبادsaber.masoudi69استاد راهنما
9خاصيت مهاركنندگي روغن كنجد اوزونه شده در تركيب با اسيد سالسيليك و فورميك اسيد روي استافيلوكوكوس ائوروس و سودوموناس آئوروژنيافاطمه محمدزادهelimet56@gmail.comاستاد راهنما
10 خاصيت مهاركنندگي روغن هسته انگور ازونه شده در تركيب با استيك اسيد و سيتريك اسيد روي باكتري استافيلوكوكوس ائوروس و سودوموناس آئوروژينوزامونا مختارنژادm_mokhtarnejad@yahoo.comاستاد راهنما