نیلوفر مرتضی نژادپست الکترونیکی:n.mortazanejad@gmail.com
گروه آموزشی:علوم تربیتی
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي ميزان استفاده از خودسنجي و سنجش توسط همسالان در ارزشيابي توصيفي از دانش آموزان ابتدايي شهر سلماس و نقش آن در پيشرفت تحصيلي و انگيزش دانش آموزانعلی کوسه لوali67kimi@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی نقش پژوهش سرا در گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سلماس در سال 93-94جعفر ابراهیمیtbmjafar6363@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی میزان رضایت مدیران مدارس ابتدائی آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه از عملکرد معلمان فارغ التحصیل از مراکز تربیت معلم در مقایسه با معلمان فارغ التحصیل از سایر مراکز آموزش عالیغلامرضا نوریgrn1364@gmail.comاستاد راهنما
4رابطه بين تعاملات و ارتباطات بین دانشجویان و اساتید با خودكارآمدي پژوهشي و عملكرد پژوهشي در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهزلیخا مجیدیleila.majidi93@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی تاثیر به کارگیری راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی و سطحهای تفکر در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر ناحیه 1 ارومیهمینا ترانهmina taraneh@ yahoo.comاستاد راهنما
6رابطه بین فلسفه آموزش بزرگسالان با توانمندسازی حرفه ای معلمان و خود کارآمدی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ارومیه (مطالعه موردی مدارس بزرگسالان نسا و حافظ)زیبا فاییدفرzibafaeedfar@yahoo.comاستاد راهنما
7 تاثیر آموزش سبک مدیریت کلاس بر راهبردهای یادگیری خود تنظیمی درس ریاضی دانش آموزان دوره اول دبیرستان شهرستان ارومیهمرتضی خلیل زاده اقدمkhalilzadeh.mortezaa@gmail.comاستاد راهنما
8رابطه بین عادت¬های مطالعه¬ای با خودکارآمدی، سرزندگی و انگیزش پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان¬های شهرستان ارومیهشهناز اصغرزادهsh.asgharzade@gmail.comاستاد راهنما
9رابطه بین آموزش مهارتهای خودآگاهی با رضایت از رشته تحصیلی و اصول یادگیری بزرگسالان در مدارس بزرگسالان شهرستان ارومیهنسیم میناییmahammad.qaderi@yahoo.comاستاد راهنما
10آزمون نظریه خود تعیین گری برای پیش بینی پذیرش فناوری اطلاعات توسط معلمانفیروزه احمدپورwaz.karafarini@chmil.irاستاد راهنما