سیف الدین آب برینپست الکترونیکی:doctorial@yahoo.com
گروه آموزشی:زبان و ادبیات فارسی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1جلوه های طبیعت در اشعار هوشنگ ابتهاج و رهی معیریسیدمحمد موسویmohammadmusavi50@gmail.comاستاد راهنما
2صور خیال در 150 غزل از سلمان ساوجیراضیه مجد رادmitra.rad93@gmial.comاستاد راهنما
3زن از سنت تا مدرنیته با تکیه بر اشعار فروغ فرخزاد و پروین اعتصامییلدا قهرمانی دهبکریghahramana@yahoo.comاستاد راهنما
4صور خیال در غزلیات خواجوی کرمانیدلشاد شریفیmehrdad9991@gmail.comاستاد راهنما
5مقام وزیر و وزارت در تاریخ بیهقی، جهانگشای جوینی ، تاریخ وصافلیلا حسینیbarat_mohammadi@yahoo.comاستاد راهنما
6پیوندهای بلاغی و مضمونی شعر شهریار و حافظسهیلا عنایت زادهbarat_mohammadi@yahoo.comاستاد راهنما
7تجلی فرهنگ عامه آذربایجان و طبیعت در اشعار شاعران ارومیه ایاسدی نیا عفتurum.ehsan@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی جنبه های زیبایی شناسانه ی دویست غزل از سلمان ساوجیپریا رحیمی نیاdr.abbarinAyahoo.comاستاد راهنما
9صور خیال در 200غزل از خواجوی کرمانیخمی هنرنماییhasanzadeh_sara@yahoo.comاستاد راهنما
10تحلیل عناصر بلاغی شعر فضولی بغدادیسکینه اسدی عیسی کانbarat_mohammadi@yahoo.comاستاد راهنما