حمید طالب زادهپست الکترونیکی:talebzadehhamid@ymail.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی مبانی امکان تعدیل قضایی قراردادها در حقوق فرانسه و امکان سنجی اعمال آن در ایرانمحمد عزیز پورazizpor.boukan@gmail.comاستاد راهنما
2وظایف و اختیارات پلیس در کشف جرایم با تاکید بر رعایت حقوق متهمناصر صمدیان etrat.grop@gmail.comاستاد راهنما
3بیع جوارح در حقوق کیفری ایرانفاطمه قنبریelishadowless68@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی جزای نقدی در نظام حقوق کیفری ایران و تاثیر آن در بازدارندگیالمیرا رسولیelishadowless@yahoo.comاستاد راهنما
5اثر حسن نیت بر ضمان درکسودا نریمانی واحدیhani.deniz@yahoo.comاستاد راهنما
6مسئولیت مدنی کارکنان بانک در مقابل سازمان و مشتریانرحیم غفارزادهr.ghafarzadeh59@gmail.comاستاد راهنما
7مسولیت ناشی از افشای اسرار پزشکی در فقه و حقوق ایرانامیر چاوباز استاد راهنما
8مسئولیت مدنی ناشی از ورزشهای رزمی در حقوق ایرانعلیرضا مجرد قره باغmojarrad.alireza@yahoo.comاستاد راهنما
9مفهوم عدالت در مسئولیت مدنیوحیده سیدپیرانhani.deniz@yahoo.comاستاد راهنما
10بررسی مقررات کیفری ناظر بر حقوق کار.امیر علی علویانmani.alavi@hotmail.comاستاد راهنما