مجید نوجوان اصغریپست الکترونیکی:m.nojavan77@yahoo.com
گروه آموزشی:زیست شناسی
رتبه:استاد
دانشکده:علوم پايه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1حذف بلوم جلبکی در مخازن آب شیرین توسط عصاره های گیاهی چریش (سنجد تلخ) و گردواکرم احمدزادهakram.ahmadzadeh10@gmail.comاستاد راهنما
2اثر ضد باکتریایی عصاره آبی فلفل و کاپسائیسین روی استروپتوکوکوس پیوژنز و مقایسه اثر آن با آموکسی سیلین و مترونیدازولآزاده نوتاش فردazadehnotashfard@yahoo.comاستاد راهنما
3اثرات اسکوپولامین و پنی سیلین بر رشد و بقای E.coli در شرایط ازمایشگاهیسحر کریمی کوزه گرانیS.karimi1030@gmail.comاستاد راهنما
4اثرات اسکوپولامین و سیتوکینین و اکسین بر رشد و بقای سودوموناس ائروژینوزا در شرایط ازمایشگاهیمعصومه ملک قره آغاجی استاد راهنما
5بررسی تاثب ضد باکترایی اسانس روغنی شمشاد در مقایسه با انتی بیوتیک استرپتومایسین روی باکتری استافیلو کوکوس ارئوسحامد اسکندرزاد جبل کندیhamed.skandarzade@gmail.comاستاد راهنما
6اثر ضدباکتریایی عصاره آبی آویشن شیرازی و تیمول بر روی کلبسیلا نمونیا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک تتراسایکلین و کلرآمفنیکل و کوتریموکسازول.دنیز کوهنوردdenizkoohnavard71@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی اثر اسید فرولیک و اسید کافئیک بررشد و نمو آگروباکتریوم ویتیس و سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی.سعید اسمعیلی کنعانیsaeed.esmaili.0443@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی اثرباکتری کشی عصاره آبی پونه گربه و تیمول و مقایسه آن با آنتی بیوتیک آموکسی سیلین برروی استرپتوکوکوس پایوژنز و ریزوبیوم ملیلوتیبابک حیاتلوbh6671@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی تاثیر اسانس آویشن دنایی ( Thymus daenensis Celak ) و مقایسه اثر باکتری کشی آن با آنتی بیوتیک اریترومایسین بر رشد و نمو استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهیمیثم نادرعلیmn_6889@yahoo.comاستاد راهنما
10مقایسه ی اثر عصاره آبی و هیدروالکلی برگ و ریشه ی بارهنگ (plant go major) روی قارچ کاندیدا آلبیکنس و باکتری استافیلوکوکوس اورئوسسامال امیریamiri.samal5991@gmail.comاستاد راهنما