آرش تیموریپست الکترونیکی:arash.teymoori@yahoo.com
گروه آموزشی:حقوق جزا
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی حقوقی وجرمشناختی شروع به جرم و جرم محال وجرم عقیم باتاکیدبرق.م.اسلامی1392رقیه موحدیانmovahedian1389@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسي تطبيقي عدالت ترميمي در حقوق كيفري ايران و فرانسهشهرام محمودیsh.mahmudi2014@gmail.comاستاد راهنما
3شروع به جرم در حقوق کیفری ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهسینا قلی پورsinagholipuor@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلستانمحمد نصیریMOHAMMAD_NASIRI1393@YAHOO.COMاستاد راهنما
5مطالعات جرم شناختی قاچاق انسان با تاکید بر قاچاق زنریحانه خدادادی استاد راهنما
6پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی اطفال خیابانی در حقوق جاری ایرانشهلا حسنی بخشکندی استاد راهنما
7تعقیب کیفری کرامت محور با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی در حقوق ایرانمریم اکبریraheln73@yahoo.comاستاد راهنما
8جلوه های حقوق بشر اسلامی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392فریدون عزیزیانaziziyan.f608@yahoo.comاستاد راهنما
9حقوق آب، چالش های حقوقی ملی و بین المللیرجب رزمیm.farajpoor@gmail.comاستاد راهنما
10بررسی کلاه برداری رایانه ای با تاکید بر نظام حقوق کیفری ایراننسیم احمدی نوروزابادhamidka1357@gmail.comاستاد راهنما