3.محمود بابازادهپست الکترونیکی:babazadeh_ma@yahoo.com
گروه آموزشی:اقتصاد
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی اثر یارانه انرژی بر هزینه های تولید بخش کشاورزی ایران با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگعلی عبدالهیaliabdollahi999@yahoo.comاستاد راهنما
2: بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت انرژی بخش کشاورزیفایزه مرندی خانشانsaeed.hashemi144@gmail.comاستاد راهنما
3عوامل موثر بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته(با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات) میرسعید هاشمی برنج ابادsaeed.hashemi144@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی اثر تجارت تکنولوژی و فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعهمریم ولی زادهmaryamvalizadeh135@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی تاثیر توریسم بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و کشور های منتخب عضو اکوخدیجه صادقیان شیرازruzhin2020@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر جرایم اقتصادی در سطح استانهای کشور ایرانکبری کیاkiya.kobra@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی در ایران و کشورهای منتخب منا با تاکید بر جهانی شدن سمیه صادقیsadegisomayeh@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو)شیما محمدی کانی سوارانshima.mohammadi29@yahoo.comاستاد راهنما
9بررسی رابطه بین فضای کسب و کار با متغیرهای کلان اقتصادی در ایران شهره معروفیmaroufi_3951@yahoo.comاستاد راهنما
10تاثیر وفورمنابع برروی فساد از منظر اقتصاد سیاسی ،مطالعه موردی ایران وکشورهای منتخب عضو اپکصولت زارع مافرانیsolat.ir@gmail.comاستاد راهنما