محمد نقی زادهپست الکترونیکی:M_aidenloo@yahoo.com
گروه آموزشی:حسابداری
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی موانع بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکتهای استان آذربایجان غربیهادی بهنام قراجلرhadi_behnam77@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی تاثیر جریانهای نقدی و سود هر سهم در پیش بینی سودهای تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران رسول رنجبرrasoulranjbar885@yah÷÷oo.comاستاد راهنما
3بررسی تاثیر بحران مالی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانارش صمدی پشتگلarashsamadi21@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی رابطه هوش معنوی با مدیریت واقعی سود و اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرضا رستمی قرخلوreza.rostami1393@gmail.comاستاد راهنما
5ارائه مدل ابعاد موثر بر ارتقاء حسابرسی داخلی بر اساس مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) درشعب بانک انصارناصر جوانشیرnaserjavanshir5453@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سطح نگهداشت دارایی نقدی با تاکید بر چرخه های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمرضیه علی اکبریayda.aliakbari@yahoo.comاستاد راهنما
7 رابطه بين عدم اطمينانهای محيطی و مدیریت سود با تاکید بر چرخه های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشهاب پاشائیsalar.salar53@yahoo.comاستاد راهنما
8بررسی رابطه ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت با تاکید بر رقابت در بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکیا مظاهری رادKia.mazaheryrad@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی رابطه بین سطح نگهداشت داراییهای نقدی و انعطاف پذیری و سیاست های تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانافشین نقی زاده ایدنلوafshin.id33@gmail.comاستاد راهنما
10بیش اطمینانی مدیریت,مسؤولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکتحامد حسینلویhamed.hosinloi@gmail.comاستاد راهنما