مهدی کوکلانی فرپست الکترونیکی:mehdi1_msc@yahoo.com
گروه آموزشی:مهندسی عمران-ژئوتکنیک
رتبه:مربی
دانشکده:فني مهندسي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تحلیل پایداری شیروانی از طریق روش احتمالاتی مونت کارلو(مطالعه موردی : تثبیت شیروانی های مشرف به دریاچه سد مخزنی سیلوه به روش تراس بندی شیب ها )رحمن احمدیr.ahmadi124@gmail.comاستاد راهنما
2مقایسه اثر سربار بر پایداری دیوار های خاکی میخکوبی شده در روش تعادل حدی و روش عددی فرزاد یوسفی چوبتراشfarzad.yousefi91@gmail.comاستاد راهنما
3آنالیز برگشتی سدهای خاکی با استفاده از نتایج ابزاردقیق مربوط به دوران ساخت (مطالعه موردی: سد خاکی سیلوه)پرویز یوسف زادهp.yosefzadeh@yahoo.comاستاد راهنما
4تاثیر وجود یک لایه خاک ماسه ای مایل در خاک های رسی در نحوه انتشار امواج درون صفحه ای لرزه ای و پاسخ سطح زمین . امیر پریزادهamir.3933@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی عددی تاثیر شیب فصل مشترک یک خاک دو لایه ای در نحوه انتشار امواج لرزه ای درون صفحه و پاسخ سطح زمین.حمید جهانگشای تبتh.jahangoshay62@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی پایداری شیروانی ها و پهنه بندی مخاطرات ژئوتکنیکی جاده قطور، با استفاده از GISرحمان مختاری دستجردr.mokhtari1352@gmailاستاد مشاور
7بررسی تاثیر سرعت بارگذاری بر روی پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه با عامل تثبیت کننده الیاف پلی مری . حسین محبیmh.mohebbi69@yahoo.comاستاد راهنما
8بررسی توابع تبدیل در خاک همگن با وجود یک لایه خاک مایل میانی با سرعت موج برشی متفاوت. نیما ابراهیمیNima.ebrahimi22@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی ظرفیت باربری و نشست در زمین های بهسازی شده با ستون های سنگی با استفاده از نرم افزار plaxis -3D پیمان علی زاده قاسملوییpeyman20631@yahoo.comاستاد راهنما
10بررسی انتشار امواج صفحه ای در دره های رسوبی به شکل نیم سینوسیسهیل اسدزاده فرهنگsoheil.farhang89@gmail.comاستاد راهنما