رقیه وحدتپست الکترونیکی:R.vahdat_77@yahoo.com
گروه آموزشی:علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی اثربخشی دوره طراحی آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی بر دانش، نگرش و توانش معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک ارومیهلیلا کوهی سرایL_koohi@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی تأثیر بازیهای خلاق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فارسی پایه اول ابتدایی ناحیه یک ارومیهلیلا مدنیazeragritect@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسي تاثير آموزش رياضي با استفاده از بازي هاي خلاق بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي اروميهفاطمه حسین نیساریm_asgari44@yahoo.comاستاد راهنما
4تاثیر تدریس تربیت بدنی با رویکرد خودمختاری بر میزان فعالیت بدنی ورضایت مندی از کلاس تربیت بدنی دانش آموزان مقطع ششم ابتدائیرقیه پیروزنیا استاد راهنما
5آموزش ریاضی با استفاده از کاردستی های خلاق محقق ساخته و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر کلاس اول ابتدایی ناحیه 1 ارومیهبهناز شاه حسینیbehnazshahosini@gmail.comاستاد راهنما
6آموزش علوم با استفاده از کاردستی های خلاق محقق ساخته شده و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش اموزان پسر سوم ابتدایی ناحیه 1 ارومیه ندا سروری مهر ابادhadi.emami26@yahoo.comاستاد راهنما
7رابطه کیفیت تجارب یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ارومیه ستاره محمدی جانویسلوmohamadi9058@yahoo.comاستاد راهنما
8تبیین ویژگیهای عناصر چهارگانه برنامه درسی در دانشگاه نسل سوم و بررسی میزان تحقق این ویژگیها در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه سمیرا امیدی طلاتپهmm124000@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی میزان تناسب محتوای کتب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با ویژگی های برنامه درسی تلفیقی استاندارد_محور از نظر معلمان ناحیه دو ارومیه مدارس دخترانه و پسرانهربیعه رضاییrabieh_Rezaie@yahoo.comاستاد راهنما
10بررسی رابطه علی خودکارآمدی، دینداری، رضایت از تحصیل و سرزندگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بزرگسال مقطع متوسطه شهر ارومیه محمدرضا فهمی گجینmohamadrezam21@gmail.comاستاد راهنما