محمد مصدریپست الکترونیکی:m.masdari@iaurmia.ac.ir
گروه آموزشی:کامپیوتر
رتبه:استادیار
دانشکده:فني مهندسي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1الگوريتم تركيبي بر پايه بهينه سازي ازدحام ذرات و جستجوي موجودات همزيستبهنام فرنادbehnamf69@gmail.comاستاد راهنما
2پروتکل SEP آگاه از تحرک در شبکه حسگرمحمد میرزایی مهرابادm.mirzaei47@gmail.comاستاد راهنما
3پشتيباني از توزيع بار آگاه از انرژي در زمانبندي وظايف مبتني بر ابر نوشین حاجی زادهnooshin.hajizadeh@gmail.comاستاد راهنما
4کاهش سربار پیامهای سیل اسا در شبکه بی سیم با استفاده از یک متد ترکیبیفرزانه ولی زادهvalizadeh_farzaneh@yahoo.comاستاد راهنما
5کاهش پیامهای پخش گسترده به روش احتمالی در شبکه موردیبدریه جانفشانb67_janfeshan@yahoo.comاستاد راهنما
6ترکیب امن مبتنی بر اوتوماتای یادگیر خطی در شبکه حسگررحیم میرزاییrahim.mirzaie@gmail.comاستاد راهنما
7توزیع بار امن ماشین های مجازی در محاسبات ابریسعید خدایاریparnian_hami@ymail.comاستاد راهنما
8مدیریت خوشه در شبکه حسگر با استفاده از kmeansحبیبه محمدزادهhmohammadzadeh92@gmail.comاستاد راهنما
9پروتكل چندمسيره در شبكه حسگر با كمك اوتوماتاي يادگيروحید عباسیvahid.abbasi2003@gmail.comاستاد راهنما
10پروتکل قابل اطمینان مبتنی بر اوتوماتا در شبکه حسگرعلی جلالیali.jalali854@gmail.comاستاد راهنما