به منظور تسهیل ارائه خدمات دانشگاه ، تکریم ارباب رجوع و نظام مندی فرایند پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه سامانه مشاوره الکترونیک راه اندازی می گردد.
کاربران لازم است ابتدا در سامانه عضو شده و سپس به طرح سوالات خود بپردازند. سوالات دریافتی در اسرع وقت توسط مسئولین بررسی و پاسخ داده خواهد شد.پاسخ هر سوال به کاربری اعضا به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.

نام کاربری
کلمه عبور
     عضویت

ریاست دانشگاه
دکتر جوانپور

معاون اداری مالی
دکتر سامعی

معاون پژوهشی
دکتر محمدی

معاون آموزشی
دکتر آب برین

معاون علوم پزشکی
دکتر سلیمی

معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتر بابازاده